Algemene voorwaarden

Artikel 1: Inschrijven

Inschrijven kan alleen schriftelijk door het inschrijfformulier in te vullen. Na ondertekening van het inschrijfformulier ontvangt de cursist een lidmaatschapspas. Hiermee dient men zich bij binnenkomst te melden aan de bar. De lidmaatschapspas is strikt persoonlijk. Bij verlies van de lidmaatschapspas wordt € 7,50 in rekening gebracht. Uw abonnement gaat per de eerstvolgende kalendermaand in. Het lidmaatschap wordt afgesloten per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. Alle abonnementen worden na vontracteinddatum verlengd in hetzelfde abonnement.

Artikel 1a: Borg

De borg van € 7,50,- is eenmalig verschuldigd bij het aangaan van de overeenkomst. De borg betaald u voor uw pasje. Bij beëindiging van het lidmaatschap krijgt u € 5,- borg terug, mits in goede staat en ingeleverd direct na beëindiging lidmaatschap.

Artikel 2: Cursusgeld

Cursusgelden worden bij vooruitbetaling voldaan en uitsluitend via automatische incasso per maand. Bijeen niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt de incasso na een maand nogmaals aangeboden. Hiervoor wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht. Olympia behoudt zich het recht om eventuele tarieven te wijzigen. Bij achterstand aan cursusgelden wort de inning hiervan uit handen gegeven aan een incassobureau. De met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokoten) komen ten lasten van de debiteur.

Artikel 3: Afmelden/opnieuw aanmelden

Het lidmaatschap wordt beëindigd door persoonlijke inlevering van de lidmaatschapspas en na het invullen van een mutatieformulier dat verkrijgbaar is aan de bar van Sportcentrum Olympia. Elke andere vorm van opzeggen zal niet in behandeling worden genomen. Nog via e-mail, telefoon of post!

U dient rekening te houden met een opzegtermijn van één kalendermaand en de einddatum van een eventueel lopend contract. Wanneer u besluit om te stoppen, moet u bij het opnieuw inschrijven rekening houden met het opnieuw betalen van het inschrijfgeld.

Artikel 4: Feestdagen, vakantie en trainingstijden

De openingstijden worden vastgesteld door Sportcentrum Olympia, die tevens het recht behoudt om trainingstijden, leswijzigingen en tariefswijzigingen e.d. te wijzigen. Sportcentrum Olympia is tijdens officiële feestdagen gesloten en gedurende drie weken in de zomerperiode drie dagen open, zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

Alle trainingen en lessen zijn voor eigen risico. Sportcentrum Olympia is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of ongevallen die de cursist(en) overkomen.

Artikel 6: Schade

Schade toegebracht aan de inventaris c.q. het gebouw van het instituut door de cursist(en) zijn verhaalbaar op de grond van de wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 7: Verantwoordelijkheid

Personen die de cursusovereenkomst voor minderjarige aangaan, ongeacht in welke functie of hoedanigheid, zijn hoofdelijk verantwoordelijk voor de financiële consequenties verbonden aan de cursusperiode en het in deze overeenkomst daaraan gestelde.

Artikel 8: Wangedrag

Cursisten die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van de leerkrachten/ondernemers en/of het sportcentrum in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot het sportcentrum worden ontzegd. Zij verliezen hun rechten doch behouden hun lopende verplichtingen.

Artikel 9: Reglement van orde

Tijdens elk bezoek zijn onze algemene huisregels van toepassing, welke ter inzage liggen in het instituut. Cursist(en) verklaart/verklaren kennis te hebben genomen van deze huisregels en stemt/stemmen in met het daarin genoemde. In het gehele pand is roken verboden. Alle cursisten dienen de trainingen bij te wonen in correcte en schone kleding en schoeisel. In als onze ruimtes is het gebruik van een handdoek verplicht. Men dient zich te onthouden van ongepaste opmerkingen tegenover de trainer of andere cursisten. Men dient het oefenmateriaal na gebruikt op te ruimen.

Artikel 10: Stimulerende middelen

Het is niet toegestaan binnen het sportcentrum verboden stimulerende middelen te gebruiken en/of te verkopen. Bij overtreding kan tijdelijk of voorgoed de toegang tot het sportcentrum worden ontzegd.